Koza-Beton…Beka…Sikam 😂😂😂


Sczury…Powiedział Kiedyś śp. Ireneusz…Ja Dodałbym W Tym Przypadku-Doświadczalne…Zaniżające Statystyki Homo Sapiens


1488492660145dfgfgbh

Czasem Jedna Osoba Posiada Cztery, A Trzy Pozostałe-Ani Jednego :-)


13607031_1185516721490510_2104278049434196974_n

Dla Betonów…! Facebook – Regulamin


Oświadczenie dotyczące praw i obowiązków

Niniejsza umowa została sporządzona w języku angielskim (USA). W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy niniejszą umową a jej przekładem obowiązuje wersja w języku angielskim. Zwracamy uwagę, że Rozdział 17 zawiera zmiany warunków ogólnych dotyczące użytkowników spoza Stanów Zjednoczonych.

Data ostatniej aktualizacji: 15 listopada 2013 r.

Oświadczenie dotyczące praw i obowiązków

Niniejsze Oświadczenie dotyczące praw i obowiązków („Oświadczenie” lub „Regulamin”) powstało na podstawie Zasad Facebooka i stanowi regulamin, który określa stosunki pomiędzy serwisem a użytkownikami oraz wszystkimi innymi osobami korzystającymi z serwisu Facebook. Korzystając z serwisu Facebook lub uzyskując dostęp do niego, użytkownik akceptuje niniejsze Oświadczenie wraz z ewentualnymi zmianami, zgodnie zapisami Rozdziału 14. Na końcu niniejszego dokumentu znajdują się informacje o zasobach ułatwiających zrozumienie zasad rządzących serwisem Facebook.

Prywatność

Prywatność użytkowników jest dla nas bardzo ważna. Sformułowaliśmy Zasady wykorzystania danych, aby przedstawić kluczowe informacje dotyczące sposobu, w jaki użytkownicy mogą korzystać z serwisu Facebook w celu udostępniania treści innym osobom, a także sposobu, w jaki zbieramy i możemy wykorzystywać informacje dotyczące użytkowników. Zachęcamy do zapoznania się z Zasadami wykorzystania danych i podejmowania na ich podstawie świadomych decyzji.
 Udostępnianie treści i danych użytkowników

Użytkownik jest właścicielem wszystkich treści i informacji publikowanych przez siebie w serwisie Facebook i może określać sposób udostępniania ich poprzezustawienia prywatności oraz ustawienia aplikacji. Oprócz tego:W przypadku treści objętych prawem własności intelektualnej (IP, ang. intellectual property), takich jak zdjęcia i filmy, użytkownik przyznaje nam poniższe uprawnienia zgodnie z wprowadzonymi przez siebie ustawieniami prywatności i ustawieniami aplikacji: użytkownik przyznaje nam niewyłączną, zbywalną, obejmującą prawo do udzielania sublicencji, bezpłatną, światową licencję zezwalającą na wykorzystanie wszelkich treści objętych prawem własności intelektualnej publikowanych przez niego w ramach serwisu Facebook lub w związku z nim (Licencja IP). Licencja IP wygasa wraz z usunięciem przez użytkownika treści objętych prawami własności intelektualnej lub konta, o ile treści nie zostały udostępnione innym osobom, które ich nie usunęły.Usunięcie treści objętych prawem własności intelektualnej odbywa się w sposób podobny do opróżnienia kosza na komputerze. Użytkownik przyjmuje jednak do wiadomości, że kopia zapasowa usuniętych treści może być przechowywana przez uzasadniony okres czasu (ale nie będzie udostępniana innym).Gdy użytkownik korzysta z aplikacji, może ona poprosić o uprawnienie dostępu do treści i informacji użytkownika, a także treści i informacji, które zostały mu udostępnione przez inne osoby.  Aplikacje są zobowiązane szanować prywatność użytkowników. Ustalenia pomiędzy użytkownikiem a aplikacją będą regulować sposób wykorzystywania, przechowywania i przekazywania wyżej wymienionych treści i informacji przez aplikację.  (Więcej informacji na temat Platformy, w tym sposobu określania zakresu informacji, które inne osoby mogą udostępniać aplikacjom, zawarto w Zasadach wykorzystania danych i nastronie dotyczącej PlatformyGdy użytkownik publikuje treści lub informacje, korzystając z ustawienia Publiczne, zezwala wszystkim, w tym osobom niebędącym użytkownikami Facebooka, na uzyskiwanie dostępu i wykorzystywanie informacji, a także wiązanie ich z użytkownikiem (tj. jego imieniem i nazwiskiem oraz zdjęciem profilowym).Doceniamy wszelkie opinie i inne propozycje użytkowników dotyczące serwisu Facebook, jednakże przekazując opinię lub propozycję, użytkownicy przyznają nam zezwolenie na wykorzystanie ich bez obowiązku wypłaty wynagrodzenia (ponieważ użytkownik nie jest zobowiązany do przekazywania ich).
 Bezpieczeństwo

Dokładamy wszelkich starań, aby serwis Facebook był bezpieczny, ale nie możemy udzielić takiej gwarancji. Aby dbać o bezpieczeństwo serwisu Facebook, potrzebujemy pomocy użytkowników, w tym przestrzegania przez niech następujących postanowień:Zabronione jest publikowanie nieautoryzowanych komunikatów komercyjnych (np. spamu) w serwisie Facebook.Zabronione jest zbieranie treści i danych użytkowników oraz inne formy uzyskiwania dostępu do serwisu Facebook z wykorzystaniem narzędzi automatycznych (np. botów zbierających, robotów, pająków lub programów kopiujących), bez uprzedniego uzyskania naszego zezwolenia.Zabronione jest prowadzenie w serwisie Facebook nielegalnego marketingu wielopoziomowego, np. piramid finansowych.Zabronione jest przesyłanie wirusów i złośliwego kodu innego rodzaju.Zabronione jest wyłudzanie danych logowania oraz uzyskiwanie dostępu do konta należącego do innej osoby.Niedozwolone jest atakowanie, zastraszanie i nękanie innych użytkowników.Niedozwolone jest publikowanie treści, które: promują nienawiść, zawierają groźby lub pornografię, nawołują do przemocy lub zawierają elementy nagości, a także drastyczną i nieuzasadnioną przemoc.Niedozwolone jest tworzenie i obsługa aplikacji zawierających treści związane z alkoholem, matrymonialne lub inne przeznaczone dla osób dorosłych (dotyczy także reklam) bez zastosowania odpowiednich ograniczeń wiekowych.Użytkownik jest zobowiązany stosować się do naszych Wskazówek dotyczących promocji i wszystkich odnośnych praw w przypadku publikowania lub proponowania konkursu, prezentów reklamowych lub loterii („promocje”) w ramach korzystania z serwisu Facebook.Zabronione jest wykorzystywanie serwisu Facebook do celów niezgodnych z prawem, wprowadzających w błąd, złośliwych lub dyskryminacyjnych.Zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek czynności, które mogłyby wyłączyć, przeciążyć lub ograniczyć prawidłowe funkcjonowanie oraz wygląd serwisu Facebook, takich jak atak powodujący zablokowanie obsługi, ingerowanie w sposób wyświetlania strony lub inne funkcje serwisu Facebook.Zabronione jest ułatwianie naruszania niniejszego Oświadczenia i naszych zasad, a także podżeganie do takiego postępowania.
 Rejestracja i bezpieczeństwo konta

Użytkownicy serwisu Facebook podają swoje prawdziwe imiona i nazwiska oraz dane. Potrzebujemy pomocy użytkowników, aby utrzymać ten stan rzeczy. Poniżej zawarto przyjęte przez użytkownika zobowiązania względem serwisu Facebook, które dotyczą rejestracji oraz troski o bezpieczeństwo konta:Zabronione jest podawanie fałszywych danych osobowych na Facebooku i tworzenie konta dla innej osoby bez jej pozwolenia.Użytkownik może utworzyć tylko jedno konto osobiste.W przypadku zablokowania konta użytkownik nie ma prawa utworzyć kolejnego bez naszego zezwolenia.Zabronione jest wykorzystywanie osobistej osi czasu głównie do celów komercyjnych. Do takich zastosowań są przeznaczone strony na Facebooku.Zabronione jest korzystanie z Facebooka przez osoby poniżej 13. roku życia.Zabronione jest korzystanie z Facebooka przez osoby skazane za przestępstwa seksualne.Użytkownik jest zobowiązany dbać o rzetelność i aktualność swoich danych.Zabronione jest udostępnianie swojego hasła (lub poufnego klucza w przypadku twórców aplikacji), zezwalanie innym na uzyskanie dostępu do własnego konta oraz wykonywanie innych czynności, które mogą spowodować spadek poziomu bezpieczeństwa konta.Zabronione jest przekazywanie swojego konta (a także administrowanej przez siebie strony lub aplikacji) innej osobie bez wcześniejszego uzyskania naszego zezwolenia w formie pisemnej.W przypadku wybrania przez użytkownika nazwy użytkownika lub podobnego identyfikatora dla konta lub strony rezerwujemy sobie prawo do usunięcia lub odebrania go w razie potrzeby (np. jeżeli właściciel znaku towarowego złoży skargę na nazwę użytkownika niezwiązaną z jego faktycznym imieniem/nazwiskiem).
 Ochrona praw innych osób

Szanujemy prawa innych osób i tego samego oczekujemy od naszych użytkowników.Zabronione jest publikowanie na Facebooku treści lub wykonywanie jakichkolwiek czynności, które naruszają lub łamią prawa innej osoby, albo są w inny sposób sprzeczne z prawem.Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia dowolnej treści lub informacji opublikowanej na Facebooku przez użytkownika, jeśli uznamy, że jest ona sprzeczna z niniejszym Oświadczeniem lub naszymi zasadami.Udostępniamy użytkownikom narzędzia do ochrony praw własności intelektualnej. Więcej informacji znajduje się na stronie Jak zgłaszać roszczenia dotyczące naruszenia praw własności intelektualnejJeżeli usuniemy treści użytkownika z powodu naruszenia praw autorskich innej osoby i użytkownik uzna nasze działanie za błędne, zapewniamy możliwość odwołania się od decyzji.Wielokrotne naruszanie praw własności intelektualnej innych osób może spowodować zablokowanie konta użytkownika.Zabronione jest wykorzystywanie naszych praw autorskich lub znaków towarowych (w tym Facebook, logo Facebook/F, FB, Face, Poke, Book i Wall), a także wszelkich łudząco podobnych oznaczeń, z wyjątkiem przypadków, gdy ich używanie zostało bezpośrednio dopuszczone w naszych Wytycznych dotyczących wykorzystania marki lub w wydanym przez nas wcześniej zezwoleniu pisemnym.W przypadku zbierania informacji od użytkowników, niezbędne jest: uzyskanie ich zgody, wyraźne poinformowanie, że to użytkownik (a nie serwis Facebook) zbiera dane, oraz opublikowanie zasad ochrony prywatności zawierających omówienie zbieranych informacji oraz sposobu ich wykorzystania.Zabronione jest publikowanie na Facebooku dowodów tożsamości innych osób i poufnych informacji o charakterze finansowym.Niedozwolone jest oznaczanie użytkowników i wysyłanie zaproszeń pocztą e-mail do osób niebędących użytkownikami bez ich zgody. Facebook udostępnia społecznościowe narzędzia zgłaszania, które umożliwiają użytkownikom przekazywanie opinii na temat znaczników.
 Telefony komórkowe i inne urządzenia przenośne

W chwili obecnej świadczymy usługi dla posiadaczy telefonów komórkowych bezpłatnie, ale należy pamiętać, że są one obciążone standardowymi stawkami i opłatami operatora, takimi jak opłata za wiadomości SMS i przesyłanie danych.W przypadku zmiany lub dezaktywacji numeru telefonu komórkowego użytkownik powinien zaktualizować dane swojego konta na Facebooku w ciągu 48 godzin, aby zapobiec wysyłaniu przeznaczonych dla niego wiadomości do nabywcy jego poprzedniego numeru.Użytkownik wyraża zgodę na umożliwienie innym osobom synchronizowania (także za pośrednictwem aplikacji) urządzeń z wszelkimi danymi, do których ci użytkownicy mają dostęp na Facebooku, i przyznaje wszelkie potrzebne do tego prawa.
 Płatności

Dokonanie płatności na Facebooku lub skorzystanie z kredytów Facebooka oznacza przyjęcie naszych Warunków płatności.
 Specjalne postanowienia dotyczące wtyczek społecznościowych 

W przypadku umieszczenia na swojej stronie naszych wtyczek społecznościowych, takich jak przyciski Udostępnij lub Lubię to, obowiązują dodatkowe warunki:Wydajemy zgodę na korzystanie z wtyczek społecznościowych Facebooka, aby umożliwić użytkownikom publikowanie na Facebooku linków lub treści ze strony internetowej użytkownika.Użytkownik udziela serwisowi Facebook zgody na korzystanie i umożliwienie innym osobom korzystania z tych linków i treści na Facebooku.Zabronione jest umieszczenie wtyczki społecznościowej na stronie zawierającej treści, które w przypadku publikacji na Facebooku byłyby niezgodne z niniejszym Oświadczeniem.
 Specjalne postanowienia dotyczące twórców/operatorów aplikacji i witryn 

Użytkowników będących twórcami lub operatorami aplikacji lub witryn na Platformie obowiązują następujące warunki dodatkowe:Użytkownik odpowiada za swoją aplikację oraz jej treść i wszystkie przypadki korzystania przez siebie z Platformy. Obejmuje to sprawdzenie, czy jego aplikacja lub wykorzystanie Platformy jest zgodne z Polityką platformy Facebooka i naszymi Zasadami zamieszczania reklamDostęp do danych otrzymanych od serwisu Facebook i wykorzystanie ich przez użytkownika będącego twórcą aplikacji podlega poniższym ograniczeniom:Aplikacja może żądać dostępu wyłącznie do danych niezbędnych do działania aplikacji.Twórca aplikacji jest zobowiązany do stworzenia zasad ochrony prywatności informującej użytkowników o tym, jakich danych na ich temat zamierza używać, a także w jaki sposób zamierza je wykorzystywać, eksponować, udostępniać lub przesyłać. W utworzonej aplikacji należy umieścić adres URL zasad ochrony prywatności.Zabronione jest wykorzystywanie, wyświetlanie, udostępnianie lub przekazywanie danych innych użytkowników w sposób niezgodny z opublikowanymi przez twórcę aplikacji zasadami ochrony prywatności.Twórca aplikacji jest zobowiązany do usunięcia na żądanie użytkownika wszystkich otrzymanych od nas danych, które go dotyczą. Obowiązkiem twórcy jest także zapewnienie dostępu do narzędzia umożliwiającego wystosowanie takiego żądania.Zabronione jest wykorzystanie otrzymanych od nas danych na temat użytkowników w jakimkolwiek materiale reklamowym.Niedozwolone jest bezpośrednie lub pośrednie przesyłanie jakichkolwiek uzyskanych od nas danych do (lub wykorzystanie tych danych w ramach) jakiejkolwiek sieci reklamowej, platformy wymiany danych reklamowych, brokerów baz danych lub innych narzędzi związanych z reklamą, nawet jeżeli użytkownik wyraża zgodę na tego typu przekazanie lub zastosowanie.Zabroniona jest sprzedaż danych użytkowników. W przypadku przejęcia przez inny podmiot lub fuzji z nim, nadal można korzystać z danych użytkowników w ramach aplikacji, ale niedozwolone jest przekazanie ich poza nią.Zastrzegamy sobie prawo do zażądania usunięcia danych użytkowników, jeżeli ich wykorzystanie zostanie uznane za niezgodne z ich oczekiwaniami.Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia użytkownikowi będącemu twórcą aplikacji dostępu do danych.Twórca aplikacji jest zobowiązany stosować się do wszystkich innych ograniczeń zawartych w Zasadach platformy FacebookaZabronione jest przekazywanie nam informacji uzyskanych od użytkowników w sposób niezależny od serwisu Facebook lub treści użytkowników bez ich zgody.Twórca jest zobowiązany umożliwić użytkownikom łatwe usunięcie jego aplikacji lub zerwanie połączenia z jego aplikacją.Twórca zobowiązany jest również zapewnić użytkownikom możliwość łatwego skontaktowania się z nim. Zastrzegamy sobie również prawo do udostępnienia adresu e-mail twórcy użytkownikom i innym osobom twierdzącym, że ich prawa zostały naruszone lub złamane w inny sposób.Twórca zobowiązany jest zapewnić obsługę użytkowników swojej aplikacji.Zabronione jest pokazywanie reklam zewnętrznych lub okien wyszukiwarek internetowych w oknach na stronie http://www.facebook.com.Przyznajemy użytkownikowi wszystkie prawa niezbędne do korzystania z otrzymanego od nas kodu, interfejsów API, danych i narzędzi.Zabroniona jest sprzedaż, przekazywanie lub udzielanie sublicencji na nasz kod, interfejsy API lub narzędzia.Niedozwolone jest przedstawianie swoich relacji z serwisem Facebook innym osobom w sposób niezgodny z prawdą.Zezwalamy na korzystanie z logo, które udostępniamy twórcom, wydawanie materiałów prasowych lub innych oświadczeń publicznych pod warunkiem przestrzegania Zasad platformy FacebookaZastrzegamy sobie prawo do wydania materiału prasowego opisującego nasze relacje z użytkownikiem.Użytkownik jest zobowiązany przestrzegać wszystkich obowiązujących praw. W szczególności oznacza to zobowiązanie do (jeżeli dotyczy):wdrożenia zasad usuwania niestosownych treści i pozbawiania dostępu osób, które wielokrotnie naruszają zasady, zgodnych z wymogami ustawy Digital Millennium Copyright Act;przestrzegania ustawy Video Privacy Protection Act (VPPA) i uzyskiwania niezbędnych zezwoleń opcjonalnych od użytkowników w celu umożliwienia udostępniania danych użytkowników podlegających ustawie VPPA na Facebooku. Użytkownik odpowiada za to, by każdy przypadek ujawnienia nam informacji był zgodny ze standardową procedurą jego działalności.Nie gwarantujemy, że korzystanie z Platformy zawsze będzie bezpłatne.Twórca przyznaje nam wszelkie prawa niezbędne do działania jego aplikacji na Facebooku, w tym prawo do umieszczania otrzymanych od niego treści i informacji w strumieniach, osiach czasu i zdarzeniach dotyczących aktywności użytkowników.Twórca zezwala nam na dodawanie linków lub oprawianie swojej aplikacji oraz umieszczanie wokół niej treści, w tym reklam.Zastrzegamy sobie prawo do przeanalizowania aplikacji, treści i danych w dowolnym celu, także handlowym (np. określanie odbiorców reklam i indeksowanie treści na potrzeby wyszukiwania).W celu zagwarantowania użytkownikom bezpieczeństwa korzystania z aplikacji zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzenia kontroli.Zastrzegamy sobie prawo do tworzenia aplikacji udostępniających podobne funkcje i usługi, a także w inny sposób konkurencyjnych wobec aplikacji użytkownika.
 

Informacje o reklamach i innych treściach komercyjnych obsługiwanych lub wzbogacanych przez serwis Facebook

Naszym celem jest udostępnianie reklam oraz innych treści komercyjnych lub sponsorowanych, które będą stanowić wartość dla naszych użytkowników i reklamodawców. W tym celu użytkownik akceptuje następujące zapisy:

Użytkownik zezwala nam na używanie swojego imienia i nazwiska, zdjęcia profilowego, treści i informacji w połączeniu z udostępnianymi lub wzbogacanymi przez nas treściami komercyjnymi, sponsorowanymi lub podobnymi (takimi jak marki, które użytkownik lubi). Przykładowo oznacza to, że użytkownik zezwala firmie lub innemu podmiotowi na płacenie nam za wyświetlanie jego imienia i nazwiska i/lub zdjęcia profilowego wraz z treściami i informacjami bez wypłaty wynagrodzenia użytkownikowi. Jeżeli użytkownik wybrał określone grono odbiorców dla swoich treści lub informacji, zobowiązujemy się stosować do tej decyzji w wykorzystywaniu danych.

Nie przekazujemy treści ani danych użytkownika reklamodawcom bez jego zgody.Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie zawsze musimy oznaczać płatne usługi i komunikaty jako materiały sponsorowane.
 

Specjalne postanowienia dotyczące reklamodawców 

Wykupując reklamy na Facebooku lub w naszej sieci wydawniczej, reklamodawcy mogą kierować reklamy do określonej przez siebie grupy odbiorców. Poniższe warunki dodatkowe mają zastosowanie w przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem internetowego portalu reklamowego (zamówienie):Składając zamówienie, reklamodawca informuje nas, jakiego typu reklamy chce nabyć, jaką kwotę przeznacza na ten cel i jaka jest jego oferta. Po przyjęciu zamówienia udostępnimy reklamy zamawiającego, gdy tylko będą dostępne zasoby. Podczas obsługi reklamy dokładamy wszelkich starań, by dostarczyć ją do wybranego grona odbiorców, aczkolwiek nie możemy zagwarantować, że każde wyświetlenie reklamy dotrze do zamierzonego grona odbiorców.Jeżeli uznamy, że zwiększy to efektywność kampanii reklamowej reklamodawcy, możemy rozszerzyć podane przez niego kryteria dotyczące odbiorców.Rozliczenie należności za zamówienie odbywa się zgodnie z Warunkami płatności. Wysokość należności zostanie obliczona na podstawie danych z naszych mechanizmów monitorujących.Reklamy użytkownika muszą być zgodne z naszymi Zasadami zamieszczania reklamZastrzegamy sobie prawo do określenia rozmiaru, lokalizacji i umiejscowienia reklam użytkownika.Nie udzielamy gwarancji dotyczącej aktywności użytkowników wobec reklamy, np. ilości uzyskanych kliknięć.Nie mamy wpływu na sposób, w jaki generowane są kliknięcia reklamy użytkownika. Dysponujemy systemami, których zadaniem jest wykrywanie i filtrowanie określonej aktywności związanej z kliknięciami, ale nie odpowiadamy za oszustwa związane z kliknięciami, kwestie technologiczne i inne nieprawidłowości dotyczące kliknięć, które mogą mieć wpływ na koszt obsługi reklam.Reklamodawca ma prawo wycofać zamówienie za pośrednictwem portalu internetowego w dowolnej chwili, ale wstrzymanie reklamy może potrwać około 24 godzin. Koszt obsługi reklam w tym czasie pokrywa reklamodawca.Nasza licencja na obsługę reklamy wygasa wraz z wykonaniem zamówienia. Reklamodawca przyjmuje jednak do wiadomości, że jeżeli użytkownicy wykonali czynności w odniesieniu do reklamy, może ona pozostać widoczna do czasu usunięcia jej przez nich.Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania reklamy oraz związanych z nią treści i informacji do celów marketingowych i promocyjnych.Reklamodawca zobowiązuje się nie publikować materiałów prasowych ani nie udzielać publicznych wypowiedzi dotyczących współpracy z serwisem Facebook bez uzyskania uprzednio naszego zezwolenia na piśmie.Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia lub usunięcia reklamy z dowolnej przyczyny.W przypadku zamieszczania reklamy w imieniu innej osoby niezbędne jest posiadanie zezwolenia na jej dodanie, co więcej:Użytkownik gwarantuje, że jest uprawniony do przyjęcia niniejszego Oświadczenia w imieniu reklamodawcy.Użytkownik przyjmuje odpowiedzialność za naruszenie postanowień niniejszego Oświadczenia w przypadku złamania ich przez reprezentowanego przez niego reklamodawcę.
 Specjalne postanowienia dotyczące stron

Użytkownicy tworzący strony na Facebooku, będący ich administratorami lub prowadzący promocję lub ofertę z poziomu strony, są zobowiązani przestrzegać naszegoRegulaminu usługi Strony.
 Specjalne postanowienia dotyczące oprogramowania

W przypadku pobrania lub korzystania z naszego oprogramowania, np. samodzielnego programu, aplikacji lub wtyczki do przeglądarki, użytkownik wyraża zgodę na pobieranie przez oprogramowanie z naszych serwerów nowych wersji, aktualizacji i dodatkowych funkcji i instalowanie ich w celu jego usprawnienia, wzbogacenia lub rozwinięcia w inny sposób.Użytkownik nie będzie modyfikował, tworzył prac pochodnych i dekompilował oprogramowania ani w żaden inny sposób nie będzie próbował wydobyć od nas kodu źródłowego, chyba że otrzyma od nas jawną zgodę w postaci licencji na oprogramowanie typu open source lub pisemnego zezwolenia.
Poprawki

W przypadku zmiany niniejszego Oświadczenia użytkownicy zostaną powiadomieni o niej na siedem (7) dni przed jej planowanym wprowadzeniem (na przykład poprzez opublikowanie jej na stronie Facebook Site Governance) i otrzymają możliwość przekazania nam opinii na jej temat (z wyjątkiem zmian umotywowanych względami prawnymi lub administracyjnymi albo potrzebą skorygowania błędnej informacji).  Zachęcamy do odwiedzenia i polubienia stronyFacebook Site Governance, aby zacząć otrzymywać informacje o zmianach w niniejszym Oświadczeniu.W przypadku wprowadzenia zmian w zasadach wspomnianych w niniejszym Oświadczeniu lub wchodzących w jego skład, powiadomienia o zmianach możemy dokonać za pośrednictwem strony Facebook Site Governance.Dalsze korzystanie z serwisu Facebook po wprowadzeniu zmian jest równoznaczne z akceptacją zmienionych warunków.
 Zakończenie świadczenia usług

W przypadku naruszenia przez użytkownika litery lub ducha niniejszego Oświadczenia albo narażenia nas na ryzyko odpowiedzialności prawnej w inny sposób zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania udostępniania użytkownikowi całości lub części usług serwisu Facebook. Użytkownik zostanie o tym powiadomiony pocztą e-mail lub w postaci komunikatu przy następnej próbie uzyskania dostępu do konta. Użytkownik również ma prawo do usunięcia swojego konta lub wyłączenia swojej aplikacji w dowolnej chwili. Wszystkie tego typu przypadki powodują wygaśnięcie postanowień niniejszego Oświadczenia, z wyjątkiem następujących postanowień: 2.2, 2.4, 3-5, 8.2, 9.1-9.3, 9.9, 9.10, 9.13, 9.15, 9.18, 10.3, 11.2, 11.5, 11.6, 11.9, 11.12, 11.13 i 15-19.
 Spory

Użytkownik zobowiązany jest do rozwiązywania wszelkich roszczeń, podstaw powództwa lub sporów (roszczenia) w stosunku do nas dotyczących niniejszego Oświadczenia lub serwisu Facebook wyłącznie w sądzie okręgowym Północnego Dystryktu Kalifornii lub w sądzie stanowym hrabstwa San Mateo. Użytkownik zgadza się podlegać jurysdykcji tych sądów w zakresie rozstrzygania wszelkich sporów tego typu. Zapisy niniejszego Oświadczenia oraz wszelkie spory pomiędzy serwisem a użytkownikiem podlegają przepisom prawa stanu Kalifornia, bez względu na przepisy prawa kolizyjnego.W przypadku zgłoszenia przez kogokolwiek roszczeń wobec nas w związku z działaniami, treściami lub informacjami opublikowanymi na Facebooku przez użytkownika, użytkownik zwalnia nas z wszelkiej odpowiedzialności oraz zobowiązuje się zabezpieczyć nas przed stratami wynikającymi z odszkodowań, strat i wydatków jakiegokolwiek rodzaju (w tym uzasadnionych opłat i kosztów prawnych) dotyczących takiego roszczenia. Choć ustalamy zasady dotyczące zachowania użytkowników, nie mamy kontroli nad ich działaniami na Facebooku i nie kierujemy nimi. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści i informacje przesyłane lub udostępniane przez użytkowników na Facebooku. Nie ponosimy odpowiedzialności za obraźliwe, niestosowne, obsceniczne, naruszające prawo lub budzące inne zastrzeżenia treści i informacje, które można znaleźć w serwisie Facebook. Nie ponosimy odpowiedzialności za postępowanie żadnego użytkownika Facebooka w sieci i poza nią.DOKŁADAMY WSZELKICH STARAŃ, ABY SERWIS FACEBOOK DZIAŁAŁ PRAWIDŁOWO, BEZBŁĘDNIE I BEZPIECZNIE, ALE UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z NIEGO NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ. UDOSTĘPNIAMY SERWIS FACEBOOK W TAKIM STANIE, W JAKIM JEST, BEZ JAKIEJKOLWIEK BEZPOŚREDNIEJ LUB DOROZUMIANEJ GWARANCJI, W TYM DOMNIEMANEJ GWARANCJI ZBYWALNOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZALNOŚCI PRAW. NIE GWARANTUJEMY, ŻE SERWIS FACEBOOK ZAWSZE BĘDZIE BEZPIECZNY I WOLNY OD BŁĘDÓW, ANI ŻE ZAWSZE BĘDZIE DZIAŁAŁ BEZ ZAKŁÓCEŃ, OPÓŹNIEŃ I NIEPRAWIDŁOWOŚCI. FACEBOOK NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA CZYNNOŚCI, TREŚCI, INFORMACJE I DANE STRON TRZECICH. UŻYTKOWNIK ZWALNIA NAS, NASZYCH DYREKTORÓW, PRZEDSTAWICIELI, PRACOWNIKÓW I AGENTÓW OD WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ROSZCZENIA I SZKODY JAWNE LUB UKRYTE WYNIKAJĄCE Z JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ UŻYTKOWNIKA WOBEC STRON TRZECICH LUB ZWIĄZANE Z TAKIMI ROSZCZENIAMI. JEŻELI UŻYTKOWNIK JEST MIESZKAŃCEM STANU KALIFORNIA, REZYGNUJE Z POSTANOWIEŃ §1542 KODEKSU CYWILNEGO STANU KALIFORNIA, ZGODNIE Z KTÓRYM: OGÓLNE ZWOLNIENIE OD ZOBOWIĄZANIA NIE OBEJMUJE ROSZCZEŃ NA RZECZ WIERZYCIELA, O KTÓRYCH WIERZYCIEL NIE WIEDZIAŁ LUB KTÓRYCH ISTNIENIA NIE PODEJRZEWAŁ W CHWILI UDZIELANIA ZWOLNIENIA, A KTÓRE, GDYBY O NICH WIEDZIAŁ, WPŁYNĘŁYBY MATERIALNIE NA JEGO ROZLICZENIE Z DŁUŻNIKIEM. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZYSKÓW ANI INNE STRATY WTÓRNE, SPECJALNE, POŚREDNIE LUB PRZYPADKOWE WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEGO OŚWIADCZENIA LUB KORZYSTANIA Z SERWISU FACEBOOK LUB ZWIĄZANE Z NIMI, NAWET JEŻELI MIELIŚMY ŚWIADOMOŚĆ MOŻLIWOŚCI ICH WYSTĄPIENIA. NASZA ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEGO OŚWIADCZENIA LUB KORZYSTANIA Z SERWISU FACEBOOK NIE PRZEKRACZA KWOTY STU DOLARÓW (100 USD) LUB KWOTY, KTÓRĄ UŻYTKOWNIK ZAPŁACIŁ FIRMIE FACEBOOK W CIĄGU OSTATNICH DWUNASTU MIESIĘCY. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY MOGĄ NIE ZEZWALAĆ NA OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB ODSZKODOWANIA ZA STRATY PRZYPADKOWE I WTÓRNE, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIE LUB WYŁĄCZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA. W TAKICH PRZYPADKACH ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWISU FACEBOOK JEST OGRANICZONA W MAKSYMALNYM DOZWOLONYM PRZEZ STOSOWNE PRZEPISY ZAKRESIE.
 Specjalne postanowienia dotyczące użytkowników spoza Stanów Zjednoczonych

Dążymy do stworzenia globalnej społeczności, gdzie wszystkich użytkowników obowiązywać będą te same standardy, ale robimy to w poszanowaniu praw lokalnych. Poniższe postanowienia dotyczą użytkowników i osób niebędących użytkownikami, które korzystają z serwisu Facebook poza terytorium Stanów Zjednoczonych:Użytkownik wyraża zgodę na przesłanie danych osobowych do Stanów Zjednoczonych i przetwarzanie ich w Stanach Zjednoczonych.Jeżeli użytkownik znajduje się w kraju objętym embargiem przez Stany Zjednoczone lub znajduje się na liście podmiotów objętych sankcjami przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych (SDN – Specially Designated Nationals), nie ma prawa prowadzić działalności komercyjnej na Facebooku (takiej jak reklamy i płatności) ani obsługiwać aplikacji lub witryny na Platformie. Zabrania się korzystania z serwisu Facebook osobom, które są objęte zakazem otrzymywania produktów, usług lub oprogramowania pochodzących ze Stanów Zjednoczonych.Niektóre specjalne warunki dotyczące wyłącznie użytkowników z Niemiec można znaleźć tutajDefinicje

Pojęcie „Facebook” oznacza udostępniane przez nas funkcje i usługi, w tym (a) naszą witrynę internetową www.facebook.com i wszelkie inne strony internetowe oznaczone lub współoznaczone marką Facebook (w tym poddomeny, wersje międzynarodowe, widżety i wersje dla telefonów komórkowych); (b) naszą Platformę; (c) wtyczki społecznościowe, takie jak przycisk „Lubię to!”, przycisk „Udostępnij” i inne podobne funkcje, oraz (d) inne multimedia, oprogramowanie (takie jak pasek narzędzi), urządzenia i sieci, które istnieją obecnie lub zostaną wprowadzone później.Pojęcie „Platforma” odnosi się do zestawu interfejsów API i usług (takich jak treści), które umożliwiają innym, w tym twórcom aplikacji i operatorom witryn internetowych, otrzymywanie danych z serwisu Facebook lub przesyłanie nam danych.Pojęcie „informacje” oznacza dane, zdarzenia i inne informacje na temat użytkowników, w tym czynności wykonane przez użytkowników i osoby niebędące użytkownikami, które korzystają z serwisu Facebook.Pojęcie „treści” oznacza wszystko, co użytkownik lub inne osoby publikują na Facebooku, a co nie mieści się w definicji terminu „informacja”.Pojęcie „dane”, „dane użytkowników” lub „dane użytkownika” odnosi się do wszelkich danych, w tym treści i informacji użytkownika, które użytkownik i inne osoby mogą uzyskać z serwisu Facebook lub przesłać do serwisu Facebook za pośrednictwem Platformy.Pojęcie „opublikowanie” oznacza opublikowanie treści na Facebooku lub udostępnienie jej w inny sposób za pomocą Facebooka.Pojęcie „korzystanie” oznacza wykorzystywanie, obsługiwanie, kopiowanie, publiczne odtwarzanie lub wyświetlanie, dystrybucję, modyfikowanie, tłumaczenie i tworzenie prac pochodnych.Pojęcie „aktywny zarejestrowany użytkownik” odnosi się do użytkownika, który zalogował się do serwisu Facebook przynajmniej raz w ciągu ostatnich 30 dni.Pojęcie „aplikacja” odnosi się do wszelkich aplikacji i witryn, które wykorzystują Platformę lub uzyskują do niej dostęp, a także wszystkie inne obiekty odbierające obecnie lub w przeszłości dane od nas. W przypadku zaprzestania dostępu do Platformy i nieusunięcia danych termin „aplikacja” obowiązuje do czasu usunięcia danych.
 Inny powód

W przypadku użytkowników zamieszkałych lub posiadających siedzibę na terenie Stanów Zjednoczonych lub Kanady niniejsze Oświadczenie stanowi umowę pomiędzy użytkownikiem a firmą Facebook, Inc. W innych przypadkach niniejsze Oświadczenie jest umową pomiędzy użytkownikiem a firmą Facebook Ireland Limited. Słowa „my”, „nas” i „nasze” odnoszą się odpowiednio do Facebook, Inc. i Facebook Ireland Limited.Niniejsze oświadczenie stanowi całość umowy dotyczącej serwisu Facebook pomiędzy stronami i zastępuje wszelkie wcześniejsze uzgodnienia.W przypadku uznania za nieobowiązującą jakiejkolwiek części niniejszego Oświadczenia, jego pozostała część nadal obowiązuje.Niemożność wyegzekwowania niniejszego Oświadczenia nie jest uznawana za jego uchylenie.Jakiekolwiek zmiany lub odstępstwa od niniejszego Oświadczenia muszą być dokonane na piśmie i podpisane przez nas.Zabronione jest przekazywanie jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszego Oświadczenia innym osobom bez naszej zgody.Wszystkie nasze prawa i obowiązki wynikające z niniejszego Oświadczenia mogą zostać przez nas swobodnie przeniesione w przypadku fuzji, przejęcia lub sprzedaży zasobów albo innej czynności prawnej lub innej.Żadne postanowienia niniejszego Oświadczenia nie zwalniają nas od przestrzegania przepisów prawa.Niniejsze Oświadczenie nie daje żadnych praw stronom trzecim.Zastrzegamy sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane użytkownikom.Użytkownik jest zobowiązany stosować się do wszelkich przepisów prawa podczas korzystania z serwisu Facebook lub uzyskiwania dostępu do niego.

Użytkownicy mogą również zapoznać się z poniższymi dokumentami zawierającymi dodatkowe informacje na temat zasad użytkowania serwisu Facebook:

Zasady wykorzystania danych: Zasady wykorzystania danych zawierają informacje pomagające użytkownikowi zrozumieć sposób zbierania i wykorzystywania przez nas informacji.

Warunki płatności: Są to warunki dodatkowe dotyczące wszystkich płatności dokonywanych w serwisie Facebook lub za jego pośrednictwem.

Strona z informacjami o platformie: Ta strona pomaga w lepszym zrozumieniu działań następujących po dodaniu aplikacji zewnętrznej lub skorzystaniu z funkcji Facebook Connect, w tym sposobu, w jaki mogą one uzyskiwać dostęp do danych użytkownika i wykorzystywać je.

Zasady platformy Facebooka: Zalecenia opisujące zasady, które obowiązują aplikacje, w tym witryny korzystające z funkcji Connect.

Zasady zamieszczania reklam: Zalecenia opisujące zasady dotyczące reklam zamieszczanych w serwisie Facebook.

Wskazówki dotyczące promocji: Wytyczne opisujące zasady stosowane w przypadku organizacji konkursów, loterii i innych promocji na Facebooku.

Centrum zasobów marki Facebook: Są to wytyczne opisujące zasady dotyczące wykorzystywania znaków handlowych, logo i zrzutów ekranu serwisu Facebook.

Jak zgłaszać roszczenia dotyczące naruszenia praw własności intelektualnej

Regulamin usługi Strony: Są to wytyczne dotyczące korzystania z usługi Strony na Facebooku.

Standardy społeczności: Są to wytyczne opisujące nasze oczekiwania dotyczące treści publikowanych przez użytkownika i jego aktywności na Facebooku.

Aby uzyskać dostęp do Oświadczenia dotyczącego praw i obowiązków w innych językach, należy zmienić ustawienie języka sesji serwisu Facebook poprzez kliknięcie linku języka dostępnego w lewym rogu większości stron. Jeżeli Oświadczenie jest niedostępne w wybranym języku, domyślnie wyświetlimy wersję w języku angielskim.

Logo Facebooka

Adres e-mail lub numer telefonuHasło

Nie wylogowuj mnie

Nie pamiętasz hasła?

Rejestracja

Standardy społeczności Facebooka

Facebook oferuje użytkownikom z całego świata możliwość dzielenia się ważnymi wydarzeniami, patrzenia na świat oczami innych osób, kontaktowania się ze znajomymi i udostępniania im informacji z dowolnego miejsca na świecie. Rozmowy prowadzone na Facebooku i wyrażane tu opinie odzwierciedlają różnorodność użytkowników Facebooka. 

Mając na uwadze różnorodność potrzeb użytkowników z całego świata, Facebook zapewnia swobodę wyrażania opinii pod warunkiem przestrzegania standardów społeczności określonych na tej stronie. 

Prosimy o zapoznanie się z tymi standardami. Dzięki nim dowiesz się, jakie treści są na Facebooku dozwolone, a jakie treści mogą zostać zgłoszone i usunięte.

Przemoc i groźby

Bezpieczeństwo jest dla Facebooka najważniejsze. Treści związane z przemocą są usuwane i mogą zostać przekazane organom ścigania w przypadku uznania ich za realne zagrożenie dla bezpieczeństwa konkretnych osób lub bezpieczeństwa publicznego. Grożenie innym osobom na Facebooku oraz wykorzystywanie serwisu do przygotowywania aktów przemocy jest zabronione. Organizacje notowane ze względu na działalność terrorystyczną lub przestępczą nie mogą być reprezentowane w naszym serwisie. Zabrania się również promowania, planowania oraz świętowania działań, które spowodowały lub mogą spowodować szkodę materialną (w tym kradzież i akty wandalizmu).

Zachowania autodestrukcyjne

W serwisie Facebook bardzo poważnie podchodzimy do gróźb dotyczących zachowań autodestrukcyjnych. Usuwamy wszelkie treści promujące samookaleczenie, zaburzenia odżywiania i używanie narkotyków lub zachęcające do takich zachowań. Współpracujemy też z organizacjami przeciwdziałającymi samobójstwom z różnych krajów, które oferują pomoc osobom w potrzebie.

Cyberprzemoc i nękanie

Żadne przejawy nękania i prześladowania nie są tolerowane na Facebooku. Użytkownicy Facebooka mogą swobodnie wypowiadać się na tematy dotyczące innych osób i spraw o charakterze publicznym. Jednak w przypadku otrzymania zgłoszenia o niewłaściwym zachowaniu względem osób prywatnych Facebook podejmuje stosowne działania. Ciągłe nękanie innych użytkowników niechcianymi wiadomościami lub zaproszeniami do grona znajomych jest również uważane za formę prześladowania.

Propagowanie nienawiści

Publikowanie treści i wypowiedzi propagujących nienawiść jest na Facebooku zabronione, zezwalamy jednak na treści o charakterze ironicznym lub żartobliwym. Zachęcamy do prowadzenia dyskusji na temat idei, instytucji, wydarzeń i działań, jednakże nie zezwalamy na indywidualne lub zbiorowe atakowanie osób ze względu na rasę, pochodzenie, narodowość, wyznanie, płeć, orientację seksualną, niepełnosprawność lub chorobę.

Treści drastyczne

Facebook od dawna jest miejscem, w którym użytkownicy dzielą się swoimi doświadczeniami i starają się budować świadomość społeczną w sprawach, które są dla nich ważne. Czasami prezentacja tych doświadczeń i tematów wiąże się z pokazywaniem drastycznych obrazów, które budzą publiczne zainteresowanie lub niepokój, dotyczących np. łamania praw człowieka lub aktów terroryzmu. W wielu przypadkach tego typu materiały są udostępniane po to, aby potępić przedstawione działania. W naszym serwisie nie ma jednak miejsca na publikowanie obrazów przedstawiających przemoc dla uzyskania drastycznych efektów ani na celebrowanie lub gloryfikowanie przemocy. 

Oczekujemy, że osoby udostępniające jakiekolwiek treści będą to czyniły w rozsądny sposób. Dotyczy to również starannego wyboru odbiorców treści. W przypadku filmów zawierających drastyczne treści użytkownicy powinni ostrzec odbiorców o charakterze publikowanego filmu, aby umożliwić im podjęcie świadomej decyzji, czy chcą go obejrzeć.

Nagość

Publikowanie na Facebooku treści pornograficznych oraz treści wyraźnie nacechowanych seksualnie, w których udział biorą osoby nieletnie, jest surowo zabronione. Udostępnianie treści zawierających elementy nagości jest objęte ścisłymi ograniczeniami. Staramy się jednak szanować prawo użytkowników do udostępniania treści, które są dla nich ważne, takich jak zdjęcie posągu Dawida Michała Anioła czy zdjęcie dziecka w trakcie karmienia piersią.

Tożsamość i prywatność

Użytkownicy Facebooka kontaktują się ze sobą, posługując się prawdziwymi danymi. Prosimy unikać publikowania informacji osobistych innych osób bez ich zgody. Podszywanie się pod inne osoby, tworzenie fałszywych kont i nieautoryzowane reprezentowanie organizacji negatywnie wpływają na prawdziwość społeczności Facebooka oraz naruszają regulamin.

Własność intelektualna

Przed opublikowaniem treści na Facebooku upewnij się, że masz do tego prawo. Prosimy o respektowanie praw autorskich, praw dotyczących znaków handlowych i innych praw.

Artykuły podlegające regulacjom

Nie zezwala się na prowadzenie transakcji dotyczących dóbr objętych przepisami na naszej platformie. W przypadku zamieszczenia oferty związanej z bronią palną, alkoholem lub produktami dla dorosłych, oczekujemy zapewnienia pełnej zgodności z wszelkimi mającymi zastosowanie przepisami oraz uwzględnienia grupy wiekowej dla tych treści. W przypadku korzystania ze strony do celu kontaktowania się z klientami oraz innymi odbiorcami, należy postępować zgodnie z Warunkami korzystania ze stron.

Phishing i spam

Dbamy o bezpieczeństwo użytkowników Facebooka i staramy się zapobiegać sytuacjom, w których ich prywatność lub bezpieczeństwo mogą być zagrożone. Dlatego prosimy o szanowanie naszych użytkowników i niekontaktowanie się z nimi w celach biznesowych bez ich zgody.

Bezpieczeństwo

Dbamy o bezpieczeństwo naszych użytkowników i staramy się zapobiegać sytuacjom, w których ich prywatność lub bezpieczeństwo mogą być zagrożone. Staramy się chronić ich przed oszustwami i podstępami. Dodatkowo prosimy o szanowanie naszych użytkowników i niekontaktowanie się z nimi w celach biznesowych bez ich zgody.

Zgłaszanie nadużyć

Jeżeli uważasz, że w serwisie Facebook zamieszczono zawartość naruszającą regulamin, prześlij nam zgłoszenie. Przypominamy, że zgłoszenie treści nie gwarantuje ich usunięcia z serwisu. 

Zróżnicowanie naszej społeczności sprawia, że pewne treści mogą być odbierane przez niektóre osoby jako niepokojące lub niewłaściwe, a mimo to nie spełniać naszych kryteriów dotyczących usuwania lub blokowania. Z tego względu oferujemy możliwość indywidualnej kontroli nad wyświetlanymi treściami poprzez możliwość ukrycia pewnych treści lub dyskretnego zerwania powiązań z osobami, stronami lub aplikacjami publikującymi treści uznawane za niestosowne.

Facebook MobileSzukaj znajomychWizytówkiOsobyStronyMiejscaGryLokalizacjeO FacebookuUtwórz reklamęUtwórz stronęTwórcy aplikacjiPracaPrywatnośćPliki cookieRegulaminPomoc

Facebook © 2014

Polski

Facebook MobileSzukaj znajomychWizytówkiOsobyStronyMiejscaGryLokalizacjeO FacebookuUtwórz reklamęUtwórz stronęTwórcy aplikacjiPracaPrywatnośćPliki cookieRegulaminPomoc

Facebook © 2014

Polski

Beton


Tuman, choćbyś zjadł swoje kapcie, w przypływie dzikiego szału, z powodu jego niezdolności przyswojenia wiedzy elementarnej, w momencie każdego podjęcia próby wpojenia mu czegokolwiek, nigdy nie posiądzie tej wiedzy, nigdy niczego nie nauczy się…nigdy nie obroni profesora…choćby nie wiem jak się starał, ilu i jak kompetentnych miał nauczycieli, z powodu wrodzonego nadmiaru niedostatku zdolności edukacyjnych.
Debil, choćbyś przytwierdził do jego dłoni odbiornik GPS, nie jest w stanie trafić palcem do własnej dupy, nie biorąc pod uwagę zagotowania wody na herbatę, wypowiedzenia stylistycznie poprawnego zdania, użycia zrozumiałej składni, czy też niezrozumiałej dla samego debila ortografii, o sprzątnięciu gówna po sobie nie mówiąc.
Gówniarz przeważnie będący jednostką nie w pełni przystosowaną do funkcjonowania w społeczeństwie, łącząc w sobie obie cechy wymienione wyżej, jest debilem, ponieważ jest tumanem, nie będącym w stanie, lub też zupełnie nie chcącym w żaden sposób przyswoić sobie żadnej wiedzy…żadnej wiedzy o niczym…traktując konieczność posiadania wiedzy o czymkolwiek, oraz korzyści płynących z posiadania jej, jako źródło gwarantowanej nudy.
Oczywiście zdarzają się ewenementy, prawdziwe rodzynki, zarówno w kategoriach opisywanych wyżej, jak również w skrajnie przeciwnych, jednak tych ostatnich, jak powiedziałaby niejedna siostra zakonna-świecą szukać.
Zestawiając wszystkie, z grubsza przytoczone wyżej cechy tumana, będącego debilem, w wieku i o mentalności gówniarza, otrzymujemy twór, który ja pozwoliłem sobie określić mianem Betonu.
Beton w zależności od płci, może wykazywać znów cechy, które sprawiają, że jeden jest jedynie bardziej odporny na wiedzę, inny zaś dodatkowo może okazać się trudniejszym do zarąbania, jednak istnieją skuteczne metody skruszenia jego i to…niekoniecznie siłowe, dość często wystarcza perswazja słowna. Z Betonem nie ma co układać się, w żaden sposób. Jakikolwiek układ z Betonem, prędzej czy później staje się bardzo niewygodny.
Z tego tez powodu szczerze preferuję, jak i gorąco polecam zawsze relacje z jednostkami o znacznie „gładszej strukturze”

Wpadłem Ryjem W Beton